شهردار لنگرود با مصاحبه‌های جنجالی، اذهان مردم را تشویش نکند/کحالی شهرداری را با ۲۱ میلیارد تحویل گرفت نه ۳۱ میلیارد!/هدایت شهرداری از بیرون هیچ وجهه قانونی و عرفی ندارد

رئیس شورای شهر لنگرود با اشاره به مصاحبه شهردارلنگرود در خصوص مساعده های میلیونی به کارمندان شهرداری در گذشته، اظهار کرد : براساس قانونی مساعده یک چهارم حقوق پرسنل پرداخت می شود، و هر کس در این خصوص تخلف کرده باید به اداره رسیدگی و تخلفات اداری معرفی و مجازات شود، خوب است شهردار با مصاحبه های جنجالی، اذهان مردم را تشویش نکند.

بحث تذکر مطرح نیست و فقط ابلاغ خواسته شورا به شهردار است که رسانه ها به عنوان کارت زرد یاد کرده اند

رئیس شورای شهر لنگرود با اشاره به ابلاغ تذکر اعضای شورای شهر به شهردار اظهار کرد: بحث تذکر مطرح نیست و فقط ابلاغ خواسته شورا به شهردار است که رسانه ها به عنوان کارت زرد و غیره از آن یاد کرده اند.

ما ۲۰میلیون دادیم، ۳۰ میلیون تومان را از سایر ادارات بگیرید!

پرداخت هر مبلغی از شهرداری ها به هر اداره ای طبق بخشنامه ی وزارت کشور غیر قانونی است و در این بخشنامه مطرح شده که نباید هدیه و یا حبه ای به نهاد ها و ادارات از سوی شهرداری ها پرداخت شود تا تمام بودجه صرف عمران و آبادانی در نظر گرفته شود.