عدم تمایل ادارات لنگرود به انعکاس خدمات دولت به مردم/روابط عمومی ادارات سواد کافی برای ارتباط با رسانه را ندارند

دلیل وجود ضعف در روابط عمومی ها به چند عامل مربوط می شود که یکی از آنها گماردن شخصی بدون در نظر گرفتن تخصص وی در زمینه روابط عمومی است بعضا مشاهده شده کسی که مسئول روابط عمومی ادارات می شود ابتدایی ترین کار روابط عمومی که ارتباط با رئیس خود است را نیز نمی داند و نمی تواند انجام دهد.

مجموعه اطلاع رسانی ادارات شهرستان لنگرود نیاز به یک جراحی عمیق دارد!

آقایان مسئول جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی در تمام دنیا از مهم ترین جایگاه های یک مجموعه اداری محسوب می شود در حالی که مسئول خاطی توسط مسئول بالاتر مواخذه و شماتت قرار گیرد شاهد نیش و کنایه به خبرنگاران هستیم!