مسئول روابط عمومی مسئول تبلیغات نیست/بین تبلیغ و اطلاع رسانی باید تفاوت قائل شد

سیدرضا جواد پور با تاکید بر اینکه مسئول روابط عمومی مسئول تبلیغات نیست، خاطرنشان کرد: بین تبلیغ و اطلاع رسانی باید تفاوت قائل شد و در عالم واقع و اصول علمی روابط عمومی نیز تبلیغ ها جدا از روابط عمومی است.