ونزوئلا؛ قربانی پوپولیسم یا نئولیبرالیسم؟/ دولت یازدهم چگونه در حال ونزوئلاسازی از اقتصاد ایران است؟

تجربه ونزوئلا، حتما یک تجربه گران است و درس‌های فراوان برای آموختن دارد. اما این درس، به هیچ رو این نیست که اگر دولتی مصرف درآمدهای کشورش را از انحصار الیگارش‌های نئولیبرال درآورد و وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، به سرنوشت امروز ونزوئلا دچار خواهد شد.

دستور ترامپ ناقض اساسی برجام است/ این اقدام بخشی از استراتژی امنیتی ملی آمریکا در قرن ۲۱ است/ لیبرال‌های داخلی به اندازه آمریکایی‌ها مقصرند

کارشناس مسائل سیاسی همچنین در خصوص چرایی صدور این دستور از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا متذکر شد که باید ریشه‌های این اقدام را علاوه بر دشمنی دیرینه آمریکایی ها نسبت به ایران، در رفتار برخی جریانات سیاسی و فکری درون کشور نیز جستجو کرد.