شوراها به جای عکس بازی گزارش دهند

شهروندان از اعضای شوراها، شهرداران و همه مسوولین شهری انتظار دارند تا مطالب و کارهای انجام شده را از هر طریق دسترسی به شهروندان اطلاع‌رسانی کنند و عکس‌های برگزاری جلسات و دیدارها سودی برای شهروندان ندارد.