عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: عدالت اجتماعی یکی از بنیان‌های اساسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گرفته است و این اتفاق را می توان یکی از نوآوری‌های سند الگو و وجه تمایز آن با دیگر الگوهای توسعه دانست. به گزارش ایسنا، دکتر سیدرضا حسینی گفت: بحث مشروعیت حکومت و مبانی آن