روحانی ازانگلستان مدرک گرفته امابلدنیست انگلیسی حرف بزند/ اگر ملاک یادگیری زبان صرفا “پیشرفت اقتصادی” است باید زبان چینی را فرا بگیریم

آقای روحانی بنا را بر این گذاشته اند که هر گاه مقام معظم رهبری صحبتی می کنند، فردای آن روز در یک مجلسی به سخن ایشان خطشه وارد کنند اصلا درست نیست. ایشان باید بداند با این کارها کم کم احترام خود را از بین می برد