جوانی که با کمتر از ۸میلیون مزرعه دار شد/ کم توجهی سیستم آموزشی ۸سال از عمرم را تلف کرد/ متاسفانه دنبال وام رفتن دور باطل است

مهدی سعیدی جوانی است که در عین سختی ها و کش و قوس های زندگی جوانان امروز بیکار ننشسته و آستین خویش را بالا زده و کمر همت بسته تا روی پای خودش بایستد. وی با کشت توت فرنگی در مزرعه ۲۰۰۰متری امروز به یکی از کشاوزران موفق تبدیل شده و در عین سن کم و بی تجربگی اش توانسته کشت توت فرنگی را با تمام مشقت ها و سختی هایش انجام دهد.