در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل قبل، ۶۳.۷ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ حدود ٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١۴٠٠ به ۹.۵۸ درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (٧٣.٠) ١٤.١ درصد کاهش داشته است.