دستگاه های دریافت وجه نقد به جای افزایش، حذف می شوند/نماینده منتخب گوشه چشمی به محلات پرتراکم لنگرود کند

رئیس شورای شهر لنگرود ادامه داد : با توجه به اینکه روستاهای شهرستان لنگرود برای نماینده منتخب دارای اهمیت می باشد لازم است در کنار نگاه به جاده سازی به روستاها، گوشه چشمی نیز به شهر و محلات پرتراکم لنگرود نیز داشته باشند.