عکس دیده نشده از امام موسی صدر

امام موسی صدر با دوتن از کشیشان بیروت برای  شماهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

امام موسی صدر با دوتن از کشیشان بیروت

برای  شماهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید